Основне студије уз рад

 

Садржај:

 1. Конкурс
 2. Распоред консултација
 3. Програм пријемног испита
 4. Распоред испита за проверу склоности и способности
 5. Литература
 6. Услови за упис страних држављана

 

 

 

К  О  Н  К  У  Р  С

ФАКУЛТЕТА ДРАМСКИХ УМЕТНОСТИ
(позоришта, филма, радија и телевизије)

Булевар уметности 20, Нови Београд

телефон: 2135-684, локал 06

е-mail: fduinfo@fdu.bg.ac.rs

WEBSITE : www.fdu.bg.ac.rs

жиро рачун: 840-1612666-05

 

ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УЗ РАД 

У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 

 

Факултет драмских уметности уписује до 37 студенaта у прву годину основних академских студија уз рад у школској 2021/2022. години у статусу студената који се сами финансирају.

 

 

 

Студијски програм

број студената који се сами финансирају

Драмске и аудиовизуелне уметности

до 32

    модул – Филмска и ТВ режија

до 5

    модул – Филмска и ТВ продукција

до 12

    модул – Камера

до 3

    модул – Монтажа

до 2

    модул – Снимање и дизајн звука

до 10

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

 

до 5

УКУПНО

до 37

 

 

 1. За упис на основне академске студије уз рад могу конкурисати кандидати који су у радном односу или су у протеклих годину дана били ангажовани по уговору у трајању од најмање шест месеци, као и чланови удружења уметника и уметничких сарадника или кандидати који имају други радни ангажман.

 

 1. Сви кандидати који конкуришу за упис полажу испит за проверу склоности и способности, као неопходан услов за упис. Испит за проверу склоности и способности, посебно за сваки студијски програм, садржи: проверу талента, то јест, неопходног знања из области матичних и сродних предмета; проверу психичких и физичких способности, склоности и особина личности неопходних за бављење уметничким радом, односно одређеним занимањем из области драмских уметности које се образују на Факултету драмских уметности. Провера се врши кроз практичне задатке, усмене испите, писмене радове, тестове и интервјуе.

 

 

3.         У прву годину основних академских студија уз рад може се уписати лице које има средње образовање у четворогодишњем трајању и лице које нема завршено средње образовање ако положи посебни допунски испит према програму образовања за средње школе друштвено-језичког смера из предмета: а) српски језик и књижевност, б) историја, в) страни језик (енглески, француски, немачки или руски) и г) уметност (ликовна и музичка).

4.         Редослед кандидата за упис у прву годину основних академских студија утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутих на испиту за проверу склоности и способности. Кандидат може освојити највише 100 бодова.

5.         Под општим успехом у средњем образовању, подразумева се збир просечних оцена из свих предмета у првом, другом, трећем и четвртом разреду. Општи успех у средњем образовању рачуна се заокруживањем на две децимале. По овом основу, кандидат може стећи најмање 8, а највише 20 бодова.

Резултат који кандидат постиже на испиту за проверу склоности и способности оцењује се од 0 до 80 бодова.

6.         Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова.

7.         Кандидат може бити уписан, уколико се на јединствeној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената уз рад и који је одређен овим конкурсом, а има више од 30 бодова.

8.         У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

9.         Факултет утврђује и објављује редослед кандидата који је основ за упис кандидата у складу са конкурсом за упис студената уз рад за школску 2021/2022. годину.

 

10.       Висина школарине на Факултету драмских уметности у школској 2021/2022. години за студенте основних академских студија уз рад који се сами финансирају износи:

 

студијски програм

висина школарине за студенте који се сами финансирају држављане Републике Србије

висина школарине за *стране држављане из суседних земаља

висина школарине за стране држављане

Драмске и аудиовизуелне уметности

 

модул – Филмска и телевизијска режија

242.000,00 динара

363.000,00

динара

484.000,00

динара

модул – Филмска и телевизијска продукција

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

модул – Камера

330.000,00

динара

495.000,00

динара

660.000,00

динара

модул – Монтажа

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

модул – Снимање и дизајн звука

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

Менаџмент и продукција позоришта, радија и културе

220.000,00

динара

330.000,00

динара

440.000,00

динара

 

*Страни држављани из суседних земаља (Републике Мађарске, Румуније, Републике Бугарске, Републике Северне Македоније, Републике Албаније, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске и Црне Горе).

 

Основне академске студије на студијским програмима Факултета драмских умтности трају четири године (8 семестара, 240 ЕСПБ).

Могућност наставка студија: мастер академске студије, а затим докторске академске студије.

 

 

 

ПРИЈАВЕ ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

Кандидати подносе пријаву са потребним документима 16. и 17. јуна 2021. године, од 9 до 14 часова у секретаријату Факултета. Пријаве за модул Снимање и дизајн звука се подносе 6. и 7. септембра.

Кандидати подносе:

 • пријаву за конкурс - формулар се добија на ФДУ на дан предаје докумената,
 • фотокопију извода из матичне књиге рођених,
 • сведочанства свих разреда средњег образовања (оверене фотокопије или неоверене фотокопије уз оригинале на увид)
 • диплому о положеном завршном, односно матурском испиту (оверену фотокопију или неоверену фотокопију уз оригинал на увид)
 • биографију,
 • фотографију - формата дописне карте (9x13cm),
 • лекарско уверење о здравственом стању за упис на факултет (за све кандидате),
 • за Камеру и лекарско уверење од офталмолога,
 • за Монтажу и лекарско уверење од ОРЛ-а о здравственом стању чула слуха,
 • за Снимање и дизајн звука и лекарско уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом,
 • Кандидат је обавезан да приложи доказ да је у радном односу (фотокопија уговора о раду).

 

 • Уколико кандидат није запослен, дужан је да достави фотокопију уговора о ангажовању које је имао у протеклих годину година у трајању од најмање шест месеци или потврду да је члан удружења уметника или уметничких сарадника или други званични доказ о радном ангажовању.

потврду о уплати накнаде за полагање испита за проверу склоности и способности – 8.000,00 динара на жиро рачун Факултета 840-1612666-05, шифра плаћања 189, модел 97, позив на број 51-07029799-03

 

 

 

 

 

 РАСПОРЕД КОНСУЛТАЦИЈА ЗА ПРИЈЕМНЕ ИСПИТЕ

за упис у прву годину основних академских студија уз рад

у школској 2021/2022. години

 

 

 

ГЛУМА

Консултације ће се одржавати у Биоскопској сали ФДУ у следећим терминима:

 • 31. март у 14 часова
 • 7. април у 14 часова
 • 14. април у 14 часова
 • 21. април у 14 часова
 • 28. април у 14 часова
 • 12. мај  у 14 часова
 • 19. мај  у 14 часова
 • 26. мај у 14 часова 

 

ПОЗОРИШНА И РАДИО РЕЖИЈА

Консултације ће се одржавати online путем у следећим терминима:

 • 11. фебруар у 17 часова
 • 11. март  у 17 часова
 • 11. април у 17 часова 
 • 11. мај у 17 часова

Линкови за приступ ће бити доступни непосредно пред саме консултације и биће објављени у фејсбук групи Пријемни испит за Позоришну и радио режију 2021.

 

ДРАМАТУРГИЈА

Консултације ће се одржавати у следећим терминима:

 • 18. март  у 13 часова,  проф. Биљана Србљановић, онлајн

Zoom link:  https://zoom.us/j/94678974982?pwd=Vys0ZlZXY3A4emdKRWdadndsS3dCdz09

 • 25. март  у 13 часова, проф. Ђорђе Милосављевић, уживо, учионица број 34
 • 1. април у 13 часова, доцент Вук Бошковић, онлајн

 Google Meet link: > https://meet.google.com/tby-hyke-hbi

 • 8. април у 13 часова, проф. Милена Марковић
 • 15. април у 13 часова, проф. Бошко Милин
 • 22. април у 13 часова, проф. Даница Пајовић
 • 29. април у 13 часова, проф. Биљана Србљановић, онлајн

Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/85967608268?pwd=NXVlVTdTNTV5RE9PVnJjVmpVaUoxQT09

 • 6. мај у 13 часова - проф. Биљана Србљановић, онлајн

Zoom link: https://zoom.us/j/94678974982?pwd=Vys0ZlZXY3A4emdKRWdadndsS3dCdz09

 • 13. мај у 13 часова - проф. Ђорђе Милосављевић, уживо, учионица 34

Информације о месту и начину одржавања консултација у мају биће благовремено објављене.

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

Консултације ће се одржавати путем Зум платформe у следећим терминима:

 • 8. март у 16 часова, др Никола Маричић, ред. проф. на групи предмета из медијске продукције, шеф Катедре
 • 15. март у 16 часова, др Јована Караулић, асистент на групи предмета из позоришне продукције
 • 22. март у 16 часова, др Драгана Чолић Биљановски, ред. проф. на групи предмета из позоришне продукције
 • 29. март у 16 часова, др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф. на групи предмета из менаџмента у култури
 • 5. април у 16 часова, др Мирјана Николић, ред. проф. на групи предмета из медијске продукције, вршилац дужности ректора Универзитета уметности
 • 12. април у 16 часова, др Весна Ђукић, ред. проф. на групи предмета из менаџмента у култури
 • 19. април у 16 часова, др Маја Ристић, ванр. проф. на групи предмета из позоришне продукције
 • 26. април у 16 часова, др Ана Мартиноли, ред. проф. на групи предмета из медијске продукције, продекан ФДУ
 • 10. мај у 16 часова, др Нина Михаљинац, доцент на групи предмета из менаџмента у култури

Последње консултације са свим професорима и сарадницима Катедре биће одржане 17. маја у Биоскопској сали ФДУ уживо од 18 часова.

Линк за Фејсбук групу за кандидате: https://www.facebook.com/groups/prijemni.mpprk.fdu

Линк за приступ Зум платформи у најављеним терминима консултација: https://us02web.zoom.us/j/86952655265

 

ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

Консултације ће се одржавати online путем у следећим терминима:

 • 17. март у 12 часова, докторанд Никола Полић
 • 31. март у 12 часова, проф. Андријана Стојковић
 •  14. април у 12 часова, доцент Стефан Иванчић
 • 28. април у 12 часова, доцент Никола Лежајић
 • 12. мај у 12 часова, асистент Маја Милош

Линк за консултације: https://meet.google.com/vek-cgcq-wxr

 

ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА

Консултације ће се одржавати online путем у следећим терминима:

 • 18. фебруар, Вања Шибалић
 • 4. март, Марина Фафулић Милосављевић
 • 11. март, Зорана Поповић
 • 1. април у 13 часова, Марина Фафулић Милосављевић
 • 8. април у 13 часова, Вања Шибалић
 • 20. мај у 13 часова, Милан Тодоровић
 • 10. јун у 13 часова, Милан Тодоровић
 • 15. април у 13 часова, Јелена Митроивћ
 • 6. мај у 13 часова, Огњен Ракчевић

Заинтересовани ће линк добити путем странице: https://www.facebook.com/ftvprodukcijafdu или путем групе: https://www.facebook.com/groups/157272835617197

 

КАМЕРА

Консултације ће се одржавати у следећим терминима:

 •  22. март у 13 часоваучионица 55 или онлјн
  https://meet.google.com/ggd-zsyz-kxk
 •  6. април у 13 часоваучионица 55 или онлјн
  https://meet.jit.si/konsultacijeprijemniispitKAMERA2021
 • 19. април у 12 часоваучионица 55 или онлјн
 • 11. мај у 14 часоваучионица ФА1 или онлјн
 • 2. јун у 16 часоваучионица 55 или онлајн

Информације о месту и начину одржавања консултација биће благовремено објављене. 

 

МОНТАЖА

Консултације ће се одржавати  online путему следећим терминима:

 • 12. фебруар, у 12 часова 
 • 26. фебруар, у 12 часова 
 • 12. март, у 12 часова 
 • 26. март, у 12 часова 
 • 9. април, у 12 часова 
 • 23. април, у 12 часова 
 • 7. мај, у 12 часова 
 • 14. мај, у 12 часова 
 • 21. мај, у 12 часова 
 • 28. мај, у 12 часова 

За обавештења о терминима и линк за консултације потребно је да се заинтересовани прикључе групи на Фејсбуку под именом Пријемни испит - Монтажа ФДУ Београд 2021.

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА УПИС СТУДЕНАТА

У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УЗ РАД

У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

 

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА РЕЖИЈА

 

Сваки кандидат је дужан да приликом предаје докумената приложи следећу вежбу:

Филм у трајању до десет минута (предаје се y mp4 или QuickTime формату, у кодеку H264 на УСБ флешу, који је форамтиран у ФАТ32 систему и електронски путем приватног YouTube/Vimeo линка на адресу: ftvrezija@fdu.bg.ac.rs).

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

Први део

а) Писмени тест из области филмске и опште културе,
 

Напомена: Тест садржи 30 питања. Кандидат који тачно одговори на 60% питања, стиче право да приступи анализи играног филма и изради редитељских задатака.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 3 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 18-24 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 25-27 питања оцењује се са 2 бода.

Тачан одговор кандидата на 28-30 питања оцењује се са 3 бода.

 

б) Сажета анализа играног филма – писмено,
в) Израда редитељских задатака – писмено.

 

 

Други део

 

Усмени испит (разговор с кандидатом, презентација филма, одбрана редитељских задатака, анализа филма, проверавање општих знања из области филма и телевизије на основу обавезне литературе).

 

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 7 бодова.

Кандидат који оствари најмање 4 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

Трећи део

 1. Практични део:

а) Снимање кратке документарне вежбе видео техником на терену,
б) Монтажа кратке документарне вежбе уз учешће демонстратора,
в) Снимање кратке игране сцене,

г) Монтажа кратке игране вежбе уз учешће демонстратора.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 1. Теоретски део:

г) Усмена одбрана практичних радова,
д) Питања из области које обухвата обавезна литература.

 

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

ФИЛМОГРАФИЈА

 

Кандидати су дужни да погледају следеће филмове пред пријемни испит:

 

- Нанук са севера (Роберт Флаерти, 1922)

- Седам самураја (Акира Куросава, 1954)

- Седми печат (Ингмар Бергман, 1957)

- Вртоглавица (Алфред Хичкок, 1958)

- До последњег даха (Жан-Лик Годар, 1960)

- Виридијана (Луис Буњуел, 1961)

- Лоренс од Арабије (Дејвид Лин, 1962)

- За шаку долара (Серђо Леоне, 1964)

- Строго контролисани возови (Јиржи Менцл, 1966)

- Андреј Рубљов (Андреј Тарковски, 1966)

- Увећање (Микеланђело Антониони, 1966)

- Амаркорд (Федерико Фелини, 1973)

- Ловац на јелене (Мајкл Ћимино, 1978)

- Апокалипса данас (Франсис Форд Копола, 1979)

- Кроз таласе (Ларс фон Трир, 1996)

 

- Кад будем мртав и бео (Живојин Павловић, 1967)

- Скупљачи перја (Александар Петровић, 1967)

- Бреза (Анте Бабаја, 1967)

- Пионири малени (Желимир Жилник, 1967)

- Незапослени људи (Желимир Жилник, 1968)

- Битка на Неретви (Вељко Булајић, 1969)

- Мистерије организма (Душан Макавејев, 1971)

- Црни филм (Желимир Жилник, 1971)

- Ко то тамо пева (Слободан Шијан, 1980)

- Мајстори, мајстори (Горан Марковић, 1980)

- Петријин венац (Срђан Карановић, 1982)

- Отац на службеном путу (Емир Кустурица, 1985)

- Лепа села лепо горе (Срђан Драгојевић, 1996)

 

 

 

МОДУЛ ФИЛМСКА И ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА

 

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

Први део

 

ПИСМЕНИ ТЕСТ, којим се проверавају основна знања из области кинематографије, телевизије и опште културе, који се састоји од 60 питања. Од тог броја је око 50% питања из области кинематографије и телевизије према приложеној литератури из конкурса. На питања се одговара избором тачног од три понуђена одговора. За решавање теста предвиђено је 15 минута, а тест су положили и настављају са полагањем кандидати који имају најмање 41 тачан одговор.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

Други део

           

ПИСМЕНИ РАД, на задату тему из области кинематографије и телевизије, полаже се и оцењује под шифром оценама од 5 до 10. Оцењује се: начин обраде теме, писменост, стил, степен коришћења литературе, лични став кандидата. За писање рада предвиђено је два сата. Кандидати који на писменом раду добију оцену нижу од 7, не могу да наставе полагање испита.

                                              

БОДОВАЊЕ


Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који оствари најмање 1 бод стиче право да приступи трећем делу испита.

 

Трећи део

            ПРАКТИЧНА ПРОВЕРА КРЕАТИВНИХ СПОСОБНОСТИ – састоји се из два дела:

 

 1. Индивидуална продукциона анализа филма или телевизијске емисије са

усменом одбраном.

б)   Колективно решавање продукционог задатка са усменом одбраном.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 

Четврти део

 

РАЗГОВОР (ИНТЕРВЈУ) са кандидатима.

 

Током разговора (интервјуа) са кандидатима, испитују се склоности, креативне способности и особине личности кандидата, његова општа интересовања и подобност за студије.

 

БОДОВАЊЕ

Трећи и четврти део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

 

 

МОДУЛ КАМЕРА

 

Кандидати су дужни да припреме:

 1. Колекцију фотографија која представља избор из њиховог дотадашњег рада. Колекција треба да садржи 9 - 15 фотографија, формата 20x30 цм (А4). Фотографије треба да буду некаширане и без паспартуа. Свака фотографија и коверат у коме се предају треба да буду потписане именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да колекцију изабраних фотографија пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.behance.net. Адресу налога са фотографијама потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.
 2. USB флеш меморију са једним или више самостално реализованих видео радова измонтираним у јединствену целину у трајању до 5 минута. Формат радова који кандидати предају је: Mpg 4 / H264 / 25 fps / 1920x1080 / 20 mbps. USB флеш меморија, или коверат у коме се предаје треба да буде потписана именом и презименом кандидата. Кандидати су у обавези да видео радове пребаце на свој лични налог који би креирали на интернет страници www.vimeo.com. Адресу налога са видео радовима потребно је послати на електронску пошту: fdukatedrakamere@gmail.com, а у наслову електронске поште потребно је навести име и презиме кандидата.                                                             
 3. Напомена: Радови треба да буду искључиво у наведеном формату. Радови који су у другом формату, без обзира што су на наведеном медијуму, неће бити прихваћени.

Ови радови се предају уз пријаву на конкурс.

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

Снимање фотографија на задате теме. Снима се дигиталним фотоапаратом који обезбеђује кандидат. Задатак за све кандидате је исти. Након обављеног снимања и избора фотографија, кандидати пред комисијом усмено бране своје фотографије.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

 

ДРУГИ ДЕО

Снимање кратког филма на задате теме. Кандидати снимају сопственом техником. Задатак за све кандидате је исти.

 

 

БОДОВАЊЕ

Kандидат може остварити максимално 5 бодова. Кандидат који оствари минимум 3 бода стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

а) Писмени тест из области визуелне, филмске и опште културе.

б) Интервју – провера визуелне, опште и техничке културе и информисаности, провера склоности за визуелно изражавање и комуникацију, провера склоности и способности за филмску и телевизијску делатност, провера познавања једног светског језика и основа рада на рачунару.

 

 

БОДОВАЊЕ

Писмени тест и интервју се бодују интегрално. Kандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

Напомена: за учешће на конкурсу, а касније и на студијама неопходно је да кандидати обезбеде следећу опрему:

а) дигитални фотоапарат и/или дигиталну камеру,

б) статив,

в) светломер,

г) рачунар оспособљен за обраду слике.

 

 

 

МОДУЛ МОНТАЖА

 

Кандидати уз пријаву на конкурс прилажу видео-аутобиографију на ДВД диску као mp4 или mov фајл h.264 компресије, до три минута, којом треба да уз представљање важних аутобиографских елемената искажу способност аудио-визуелног изражавања кроз функционални монтажни поступак.
Tехнички квалитет израде презентираног садржаја није од пресудне важности. 
На други део пријемног испита кандидати треба да понесу, као резерву, USB диск са својом аутобиографијом.

 

Испит се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест којим се проверавају основна знања из области филма, телевизије, историје уметности, информатике, опште културе и информисаности, састоји се од 60 питања. Кандидати који тачно одговорe на најмање 38 питањa на тесту, стичу право да приступе другом делу испита.

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 2 бода и то:

Тачан одговор кандидата на 38-49 питања оцењује се са 1 бодом.

Тачан одговор кандидата на 50-60 питања оцењује се са 2 бода.

Кандидат који оствари минимум 1 бод стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО


            Усменим испитом се проверавају склоности кандидата за бављење филмском и телевизијском монтажом. Анализирају се филмски инсерти и поднети практичан рад.

А – Поднети практични рад кандидата

Б – Анализа филмског инсерта

В – Интервју са кандидатом


БОДОВАЊЕ


Други део – кандидат може остварити максимално 8 бодова.

 

Кандидат који оствари минимум 5 бодова стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

 

 1. Монтажа задатог филмског одломка

б)   Одбрана рада пред комисијом

в)   Усмена анализа звучног одломка

                                               БОДОВАЊЕ


Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

 

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

 

 

 

МОДУЛ СНИМАЊЕ И ДИЗАЈН ЗВУКА

Сви кaндидaти кoји кoнкуришу зa упис, пoлaжу пријeмни испит кao нeoпхoдaн услoв зa упис.

Фотографија, коју кандидат прилаже уз обавезна документа, треба да јасно показује лице кандидата. Препорука је да фотографија не буде старија од 6 (шест) месеци.

Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс приложи самостално направљен снимак кратког аудио дела слободне теме и форме, трајања до 2 минута. За креирање овог рада обавезно је користити звучне ефекте, музику и говор. Током пријемног испита, вреднују се: идеја, способност изражавања и естетски осећај за стварање звучне слике, а није пресудан технички квалитет записа. Снимак се прилаже на USB меморији у WAV формату, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, стерео. USB меморија ће бити враћена по завршетку пријемног испита. У писаној форми доставити техничке податке о снимку (назив рада, трајање, 44.1kHz или 48kHz, 16 или 24 бита, број канала (моно или стерео)) као и листу технике о софтвера који су коришћени приликом израде рада.

Кандидат мора да приложи опште лекарско уверење и посебно уверење о здравственом стању чула слуха са аудиограмом издатим од званичне специјализоване лекарске установе, не старијим од 6 (шест) месеци.

Испит се састоји из четири елиминаторна дела:

ПРВИ ДЕО

Писани тест којим се проверавају основна знања из области опште културе и информисаности, филма, телевизије, радија, позоришта, музике и аудио технике. Тест се састоји од 60 питања. Решавање теста траје 30 минута.

Кандидат који тачно одговори на најмање 38 питањa стиче право да настави са полагањем другог дела пријемног испита.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 (три) бода. Кандидат који оствари минимално 1 (један) бод, стиче право да приступи другом елиминаторном делу испита. Кандидати који одговоре тачно на мање од 38 питања, добијају 0 (нула) бодова.

ДРУГИ ДЕО

а) Провера музикалности

б) Писана анализа звучне слике филмског инсерта који ће бити приказан на самом испиту.

Кандидат који је успешно положио проверу музикалности, стиче право да приступи трећем делу испита.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 3 бода. Кандидат који оствари минимално 2 бода, стиче право да приступи трећем елиминаторном делу испита.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

ТРЕЋИ ДЕО

а) Провера способности распознавања звукова, музичких инструмената и музичких састава,
б) Провера склоности и основних знања из области аудио технике и рачунара.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 4 бода. Кандидат који оствари минимално 3 бода стиче право да приступи четвртом елиминаторном делу испита.

ЧЕТВРТИ ДЕО

а) Интервју - током разговора испитују се склоности, способности, особине личности и општа интересовања кандидата за студијски програм.

б) Анализа обавезног практичног рада приложеног на USB меморији;

в) Практична провера креативних способности кандидата.

Бодовање: Кандидат може остварити максимално 70 (седамдесет) бодова.

 

 

 

3. МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

Испит провере склоности и способности се састоји из три елиминаторна дела:

 

ПРВИ ДЕО

 

Писмени тест из опште културе. Тест има шездесет питања за чије попуњавање кандидати имају 15 минута. Кандидати који тачно одговоре на најмање 41 питање стичу право да приступе другом делу испита.

 

БОДОВАЊЕ

Први део – кандидат може остварити максимално 6 бодова.

 

Кандидат који оствари минимум 4,1 бода стиче право да приступи другом делу испита.

 

ДРУГИ ДЕО

 

Писмени рад – есеј на једну од шест задатих тема – позориште, радио или култура (120 мин.).

БОДОВАЊЕ

Други део – кандидат може остварити максимално 4 бода.

Кандидат који добије 0 бодова није стекао право да приступи трећем, елиминаторном делу испита.

 

ТРЕЋИ ДЕО

Интервју – разговор са Комисијом.

           

БОДОВАЊЕ

Трећи део  – кандидат може остварити максимално 70 бодова.

Задатак може да се промени у односу на епидемиолошку ситуацију.

Право на рангирање на јединственој ранг-листи стиче кандидат који је положио испит за проверу склоности и способности. Факултет утврђује редослед кандидата који су положили испит за проверу склоности и способности по броју укупно постигнутих бодова и то: студент који се финансира из буџета и студент који се сам финансира.
Студент може бити финансиран из буџета уколико је рангиран до броја одобреног за упис кандидата који се финансирају из буџета, а који је одређен овим конкурсом и има најмање 51 бод.

Кандидат може бити уписан као студент који се сам финансира, уколико се на јединстваној ранг-листи налази до броја одобреног за упис самофинансирајућих студената и који је одређен овим конкурсом, а има најмање 31 бод.
У случају да два кандидата имају исти број бодова, приликом рангирања предност ће се дати кандидату који је стекао већи број бодова на испиту за проверу склоности и способности.

 

 

 

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ СКЛОНОСТИ И СПОСОБНОСТИ:

 

 • Глума: од 19. јуна 2021. у  9 часова - усмени испит.
 • Позоришна и радио режија: 21. јуна 2021. у 10 часова – писмени испит.
 • Драматургија:  21. јуна  2021. у 14 часова – пројекција филма.
 • Менаџмент и продукција позоришта, радија  и културе: 25. јуна 2021. у 10 часова – тест опште културе, од 13 часова писани рад – есеј. Трећи део – интервју, биће обављен 29. и 30. јуна 2021. године.
 • Филмска и ТВ режија: 19 јуна 2021. у  10 часова – тест, од 11 до 13 часова – пројекција филма и писмени рад.
 • Филмска и ТВ продукција: 22. јуна 2021. у 10 часова – тест.
 • Камера: 21. јуна 2021. у 11 часова.
 • Монтажа: 21. јуна 2021. у 10 часова – писмени тест.
 • Снимање и дизајн звука: 8, 9 и 10. септембар 2021.

 

 

 

Сви други услови конкурисања за упис биће усклађени са општим одредбама заједничког конкурса за упис студената у прву годину основних студија.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Кандидати могу за конкурс подносити оверене фотокопије докумената или неоверене фотокопије уз оригинале на увид, а за упис само оригинална документа.

 

 

 

 

 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ:

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ РЕЖИЈА

 

 1. Јержи Плажевски: ЈЕЗИК ФИЛМА 1 и 2, Институт за филм, Београд,1971-1972.
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 3. Мишел Шион: НАПИСАТИ СЦЕНАРИО, Научна књига, Институт за филм, Београд,1989.
 4. Аристотел: ПОЕТИКА, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1990.
 5. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.
 6. Ж. Омон, А. Бергала, М .Мари, М. Верне: ЕСТЕТИКА ФИЛМА, Клио, Београд, 2006.
 7. Владимир Петрић: РАЗВОЈ ФИЛМСКИХ ВРСТА, Уметничка академија у Београду, 1970.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул ФИЛМСКА И ТВ ПРОДУКЦИЈА
 

 1. Сретен Јовановић: ОСНОВИ ФИЛМСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2005.
 2. Зоран Поповић: ОСНОВИ ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ ПРОДУКЦИЈЕ, Факултет драмских уметности, Београд, 2003.

 

Допунска литература:

 1. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Београд, Клио, 2005-2007.
 2. Дејвид Мек Квин: ТЕЛЕВИЗИЈА, Београд, Клио, 2000.

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул КАМЕРА
 

 1. Х. В. Џенсон: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ, Прометеј, Нови Сад, 2006.
 2. Јелена Матић: КРАТКА ИСТОРИЈА ФОТОГРАФИЈЕ, Културни центар Београда, Београд, 2017.
 3. Хелмут и Алисон Гершајм: ФОТОГРАФИЈА – САЖЕТА ИСТОРИЈА, Југославија, Београд, 1973.
 4. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, 2 и 3, Клио, Београд, 2005-2007.
 5. Никола Танхофер: ФИЛМСКА ФОТОГРАФИЈА, Филмотека 16, Загреб, 1981.
 6. Драгољуб Кажић: ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕХНИКА ФОТОГРАФИЈЕ, Универзитет уметности, Београд, 1981.
 7. Срећко Прњат: ДИГИТАЛНА ФОТОГРАФИЈА, Цицеро, Београд, 2009
 8. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд, 1993.
 9. Група аутора: ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 2, Универзитет уметности у Београду и ФДУ, Београд, 1997. или ЦД-РОМ издање ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

ДРАМСКЕ И АУДИОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ

модул МОНТАЖА

 

 1. Марко Бабац: ФИЛМ У ВАШИМ РУКАМА, Техничка књига, Београд,  1979. (од стр. 5-121 и од 267-334)
 2. Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1 и 2, Клио, Београд, 2018.
 3. Никола Клем: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2012.
 4. ЛЕКСИКОН ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПОЈМОВА 1 и 2, Научна књига и Универзитет уметности у Београду, Београд 1993.

 

 

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

МЕНАЏМЕНТ И ПРОДУКЦИЈА ПОЗОРИШТА, РАДИЈА И КУЛТУРЕ

 

 1. Енди Радок: МЛАДИ И МЕДИЈИ, Клио, Београд, 2015.
 2. Роналд Харвуд: ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА, Клио, Бeoград, 1998.
 3. Милена Драгићевић Шешић, Бранимир Стојковић: КУЛТУРА: МЕНАЏМЕНТ, АНИМАЦИЈА, МАРКЕТИНГ, Клио, Београд, 2011.

Кандидати за полагање испита за проверу склоности и способности на свим студијским програмима могу се служити литературом у читаоници библиотеке Факултета драмских уметности ― Булевар уметности 20, Нови Београд.

Нека од издања Факултета драмских уметности могу се набавити у on line књижари „МАКАРТ“ http://www.makart.rs/izdavac/fdu_10/3

 

 

 

 

 

 

Услови за упис страних држављана

Извoд из Стaтутa ФДУ

Члaн 33.

 


Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa свe студијскe прoгрaмe кoјe oргaнизујe Фaкултeт пoд истим услoвимa кao и дoмaћи држaвљaнин. 

Стрaни држaвљaнин мoжe сe уписaти нa студијскe прoгрaмe aкo пoзнaјe јeзик нa кoмe сe извoди нaстaвa. 

Стрaни држaвљaнин уписујe сe у стaтусу студeнтa кoји сe сaм финaнсирa. 

Висину шкoлaринe зa стрaнe студeнтe oдрeђујe Сaвeт Фaкултeтa зa свaку шкoлску гoдину.

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Кандидати који се пријаве на Конкурс за полагање испита за проверу склоности и способности за упис у прву годину основних академских студија, а имају завршену средњу школу у иностранству, дужни су да поднесу захтев за нострификацију стране средњошколске исправе (сведочанстава и дипломе) Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Ови кандидати, уз остала тражена документа за приступање полагању испита за проверу склоности и списобности, достављају и потврду коју ће добити од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије да је започет процес нострификације или решење о обављеној нострификацији.

Ово је линк за одговарајућу страницу са потребним информацијама о нострификацији:
http://www.mpn.gov.rs/enicnaric-srbija/